HURTOWNIA GASTRONOMICZNA

HURTOWNIA GASTRONOMICZNA
HURTOWNIA GASTRONOMICZNA
STRONA GŁÓWNA   O NAS   WARUNKI ZAKUPU   SERWIS   KONTAKT   TWÓJ KOSZYK
Hurtownia Gastronomiczna / warunki zakupu  
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
Nazwa/Model: Marka:
BEZPŁATNY NEWSLETTER
Wpisz adres e-mail:


WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW
UWAGA
Niniejsze WARUNKI ZAKUPÓW w sklepie www.gastronomiczne.pl stanowią utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. "o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i podlegają ochronie na podstawie przepisów tej ustawy.

Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie w jakiejkolwiek postaci niniejszych WARUNKÓW ZAKUPU bez zezwolenia jest zabronione oraz będzie podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu należnego wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
§ 1
WARUNKI OGÓLNE
1. WWW.GASTRONOMICZNE.PL to sklep internetowy prowadzący sprzedaż wysyłkową maszyn i urządzeń, drobnego sprzętu kuchennego, mebli ze stali nierdzewnej oraz innych produktów przeznaczonych dla zapleczy kuchennych, magazynowych, chłodniczych i sklepowych.
2. Sprzedającym jest Łukasz Urban, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GastroChef Łukasz Urban, z siedzibą w Warszawa wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ... pod numerem ....
GastroChef Łukasz Urban
ul. Paderewskiego 168a
04-438 Warszawa
NIP 9521984417
3. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach Sprzedającego w chwili składania zamówienia.
4. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich.
5. Publikowane zdjęcia mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktów.
6. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją producenta / Sprzedawcy.
7. Treść strony internetowej www.gastronomiczne.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
§ 2
ZAMAWIANIE TOWARU
1.Sprzedający umożliwia 3 formy składania zamówień:
- zamówienie w sklepie internetowym www.gastronomiczne.pl: wybór produktów, dodanie do koszyka, wypełnienie formularza zamówienia,
- zamówienie email: przesłanie zamówienia e-mailem na adres sklep@gastronomiczne.pl, które powinno zawierać dane nabywcy, adres dostawy, zamówione produkty (nazwa, model, cena, ilość), dane osoby odpowiedzialnej za kontakt,
2. Każde zamówienie złożone w sklepie internetowym www.gastronomiczne.pl musi zostać potwierdzone przez Kupującego.
3. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przez przedstawiciela Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych.
4. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
6. Czas realizacji zamówienia ustalany jest przez Strony odrębnie dla każdego Kupującego.
7. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie Sprzedawcy lub w magazynach producentów.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.
9. Czas realizacji zamówień na towary produkowane na indywidualne zamówienie Klienta (meble ze stali nierdzewnej) zależny jest od ilości zamówionych wyrobów. Czas wyprodukowania to okres 14-30 dni roboczych liczony od daty zaksięgowania wpłaty za właściwą dla zamówienia fakturę pro-forma. Czas wyprodukowania nie zawiera czasu dostawy przez firmę spedycyjną lub kuriera.
10. W przypadku gdy Klient nabywa towar do dalszej odsprzedaży Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej (np. z tytułu kar związanych z przedłużającym się terminem dostawy zamówionego towaru), dotyczy to szczególnie warunków zawartych umów pomiędzy Klientem Sprzedawcy, a jego kontrahentami.
§ 3
PŁATNOŒĆ ZA ZAMÓWIONY TOWAR
1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
- przelewem przed dostawą towaru,
- gotówką przy odbiorze towaru dostarczonego przez Pracownika Sprzedającego,
- gotówką przy wysłaniu przesyłki za pobraniem.
2. W przypadku płatności przelewem przed dostawą towaru Sprzedający wystawia fakturę pro-forma, która zostaje wysłana klientowi faksem lub pocztą elektroniczną. Faktura VAT zostanie wysłana Kupującemu wraz z zakupionym towarem lub Pocztą Polską.
3. Do czasu dokonania zapłaty prawo własności zamówionego towaru przysługuje Sprzedającemu.
§ 4
WARUNKI DOSTAWY
1. Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym www.gastronomiczne.pl realizowane są na terenie całego kraju.
2. Dostawy krajowe realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską lub transportem własnym przez pracownika Sprzedającego.
3. Obowiązują dodatkowe koszty dostawy, które ponoci Kupujący, dotyczy to przesyłek dostarczanych w soboty oraz przesyłek z zastrzeżeniem godziny odbioru.
4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
5. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu (wgniecenia, zarysowania, pęknięcia, stłuczenia, ) oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem (w szczególności ilość).
6. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy zgłosić w dniu odbioru osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z przedstawicielem Sprzedawcy. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności osoby dostarczającej "protokołu reklamacji" oraz dostarczenie protokołu w terminie 1 dnia roboczego do Sprzedawcy.
7. Wraz z zamówionym towarem są dostarczane wszelkie niezbędne dokumenty tj. instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, atesty itp. W przypadku braku lub zagubienia dokumentacji Kupujšcy jest zobowiązany poinformować Sprzedającego w celu wystawieniu duplikatów, dotyczy to szczególnie karty gwarancyjnej.
§ 5
GWARANCJA
1. Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym www.gastronomiczne.pl są objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub Sprzedającego. Okres gwarancji zależy od zamówionego towaru.
2. Do towarów objętych gwarancją dołączona jest karta gwarancyjna.
3. Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia wszelkich usterek w okresie gwarancji zgodnie z kartą gwarancyjną.
4. W przypadku zbycia (sprzedaży) zamówionego towaru przez Kupującego obowiązki z tytułu gwarancji są po stronie Kupującego. Sprzedający zobowiązuje się tylko dostarczyć części Kupującemu po wcześniejszym otrzymaniu wadliwych części w okresie obowiązywania wystawionej karty gwarancyjnej przez Sprzedającego.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.
6. Sprzedający umożliwia montaż zakupionego towaru przez wykwalifikowany personel oraz szkolenie z zakresu obsługi urządzeń za dodatkową opłatą.
7. Sprzedający świadczy płatne usługi serwisowe dla urządzeń elektrycznych i gazowych także po upływie okresu gwarancji.
8. Usługi serwisowe świadczone są w miejscu wskazanym przez Sprzedającego lub w razie konieczności w miejscu, gdzie znajduje się urządzenie. Miejsce świadczenia usług serwisowych Sprzedający wskazuje po przyjęciu zlecenia usług serwisowania.
9. W razie konieczności świadczenia usług serwisowania w miejscu, gdzie znajduje się urządzenie koszt dojazdu ponosi Kupujący.
§ 6
REKLAMACJE
1. W razie braku nie zbadania przez Kupującego towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju oraz w przypadku gdy wada wyszła na jaw w póŸniejszym czasie, a Kupujący nie poinformował niezwłocznie Sprzedającego o tym fakcie, Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmii.
§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W przypadku zwrotu towaru lub nie odebrania przesyłki Kupujący pokrywa koszty transportu w obu kierunkach (wysyłka do Kupującego oraz zwrot do Sprzedawcy). Opłata będzie naliczana również, gdy dostawa była realizowana bezpłatnie. Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów manipulacyjnych związanych z realizacją zamówienia w wysokości 10% wartości brutto zamówionych produktów.
2. Faktura korygująca jest wystawiana w momencie przyjęcia zwracanego towaru na magazyn sprzedawcy lub producenta wskazany przez przedstawiciela Sprzedającego.
3. Kupujący ma prawo do zwrotu towaru na koszt Kupującego w terminie 7 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar przez Kupującego ma być fabrycznie nowy, bez śladów użytkowania w oryginalnym opakowaniu.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu przez Kupującego towarów, które zostały wyprodukowane na indywidualne zlecenie klienta, dotyczy to głównie mebli ze stali nierdzwnych bez względu na rozmiar oraz typ mebla. Wszystkie wyroby tj meble nierdzewne, które nie zostały odebrane przez Klienta będą magazynowane do czasu ich odbioru na magazynie, na podstawie czego będzie naliczana opłata w wysokoœci 150 zł netto / 1 m3 / 1 miesiąc magazynowania.
5. W przypadku zwrotu towaru Sprzedający odlicza poniesione koszty dostawy towaru do Kupującego (dotyczy to dostaw, które były oznaczone jako bezpłatne), tj.
- przesyłka w opakowaniu kartonowym: 50 zł netto
- przesyłka dostarczana na palecie o wysokoœci nie przekraczajšcej 100 cm: 150 zł netto
- przesyłka dostarczana na palecie o wysokoœci powyżej 100 cm: 250 zł netto
6. Zwrot środków wpłaconych za zwrócony towar następuję w terminie do 14 dni roboczych od momentu dostarczenia przez Klienta informacji pisemnej (email lub fax) ze wskazaniem rachunku bankowego oraz danych odbiorcy, na który mają zostać zwrócone środki finansowe.
§ 8
POZOSTAŁE
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. "o ochronie danych osobowych" (tj. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
2. Sprzedający zobowiązuje się do zachowania przekazanych danych w tajemnicy oraz ich ochrony. Sprzedający zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych osobom trzecim, poza przypadkami gdy przekazania danych osobowych wymaga przepis prawa.
3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich uzupełniania, uaktualniania oraz zmiany.
4. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji wysyłanej przez Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
5. Wszelkie spory wynikające z umów sprzedaży będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby działalności gospodarczej prowadzonej przez Sprzedającego.
6. W sprawach nieuregulowanych powyższymi Warunkami Dokonywania Zakupów stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Aktualnie przeglądasz: warunki zakupu  
Hurtownia Gastronomiczna - GastroChef © 2006-2017