HURTOWNIA GASTRONOMICZNA

HURTOWNIA GASTRONOMICZNA
HURTOWNIA GASTRONOMICZNA
STRONA GŁÓWNA   O NAS   WARUNKI ZAKUPU   SERWIS   KONTAKT   TWÓJ KOSZYK
Hurtownia Gastronomiczna / polityka prywatności  
WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
Nazwa/Model: Marka:
BEZPŁATNY NEWSLETTER
Wpisz adres e-mail:


POLITYKA PRYWATNOŚCI
Witamy na stronach www.gastronomiczne.pl – serwisu należącego do GastroChef Łukasz Urban. Prezentowana poniżej Polityka prywatności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych Użytkowników naszego serwisu oraz wykorzystywania plików cookies.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki prywatności przed skorzystaniem z usług naszego serwisu i przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Poszanowanie prywatności

  GastroChef Łukasz Urban, właściciel Internetowej Hurtowni Gastronomicznej przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie www.gastronomiczne.pl. Dokłada szczególnej staranności, aby Pani/Pana dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 2. Definicje

  Ilekroć w Polityce prywatności jest mowa o:

  1. cookies (ciasteczkach) – rozumie się przez to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika na jego urządzeniu za pośrednictwem, którego Użytkownik korzysta ze strony internetowej, szczegółowe informacje dot. plików cookies,
  2. serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenach www.gastronomiczne.pl.;
  3. Użytkowniku – rozumie się przez to podmiot, korzystający z naszego serwisu, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych serwisu (np. komputer, telefon, tablet);
  5. marketingu bezpośrednim – rozumie się przez to przesyłanie Podmiotowi danych za pomocą dostępnych środków komunikacji tradycyjnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej jakichkolwiek materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych, w celu wywołania określonej reakcji Podmiotu danych, w szczególności w celu zachęcenia do nabywania określonych towarów, usług, a także promowania określonych postaw, zachowań lub wizerunku określonych podmiotów.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, przekazujemy podstawowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  GastroChef Łukasz Urban
  ul. Paderewskiego 168a
  04-438 Warszawa
  NIP 9521984417

 2. Z administratorem można się skontaktować poprzez:
  1. adres email: biuro@gastronomiczne.pl
  2. pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przesyłania Pani/Panu informacji o produktach dostępnych w sklepie internetowym oraz o aktualnych promocjach w ramach marketingu bezpośredniego własnych produktów handlowej, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie takich informacji
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed jej zawarciem;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na GastroChef Łukasz Urban
  4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. ewentualnej potrzeby zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, z których usług korzystamy i którym dane są niezbędne do właściwego wykonania naszego zobowiązania. Twoje dane przekazujemy również podmiotom zewnętrznym, którzy pomagają nam w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania serwisem internetowym oraz firmom, które dostarczą lub odbiorą Pani/Pana towar.

  Obecnie powierzyliśmy dane osobowe firmom:

  1. w zakresie administrowania serwisu internetowego, obsługi informatycznej, hostingu: ADMIN.NET.PL z siedzibą w Tarnowie, ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198
  2. w zakresie realizacji zamówienia, usług transportowych, pocztowych, kurierskich:
   1. Stalgast Sp. Z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa
   2. RM Gastro Polska Sp. Z.o.o. ul. Sportowa 15a
   3. Kromet Sp. Z o.o. 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Pocztowa 30
   4. Hendi Polska Sp. Z o.o. ul. Magazynowa 5 62-023 Gądki
   5. Łódzkie Zakłady Metalowe Lozamet Sp. Z o.o. 91-202 Łódź ul. Warecka 5
   6. ALVA Sp. Z o.o. ul. Międzyborska 2-4 50-514 Wrocław
   7. TOM-GAST Sp. J. ul. Beskidzka 123/125 91-610 Łódź

  Dodatkowo informacje, które zostały przekazane firmie GastroChef Łukasz Urban mogą być udostępnione organom ścigania i instytucjom państwowym. Obowiązek ten wynika z obowiązujących norm prawnych, zgodnie z którymi możemy zostać zobowiązani do przekazania danych osobowych lub gdy udostępnienie tych danych jest niezbędne do zastosowania procedury prawnej, reakcji na roszczenie bądź podjęcie czynności prawnych czy też zabezpieczenia praw klientów jak również interesu publicznego.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Pani/Pana rzecz uniemożliwi ich wykonanie.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (zob. art.15 i 16 RODO);
  2. usunięcia danych (zob. art. 17 RODO);
  3. ograniczenia przetwarzania (zob. art. 18 RODO);
  4. przenoszenia danych – w tym, jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody (zob. art. 20 RODO);
  5. cofnięcia zgody (jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody) w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw wymaga formy pisemnej w kontakcie z administratorem danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (zob. art. 21 RODO).

  Posiada Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa

 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
ZABEZPIECZENIE DANYCH
 1. Oświadczamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z RODO.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę tych danych. Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i normami, nie można jednak wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych przez nieuprawnione osoby wskutek przestępstwa kradzieży tych danych.
 3. Każda z osób mająca dostęp do przekazanych przez Ciebie danych została zobowiązana do przestrzegania RODO.
 4. Z każdą firmą zewnętrzną, która ma dostęp do Twoich danych osobowych, jeśli jest to wymagane, zwieramy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie, z którą są one zobowiązane zapewnić poufność Twoim danym. W sytuacji, jeśli wykorzystanie Twoich danych nie jest uzasadnione celem wynikającym z przepisów prawa, zwrócimy się do Ciebie o potwierdzenie udostępnienia Twoich danych określonym podmiotom.
PLIKI COOKIES
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. Nasza strona internetowa może wykorzystywać pliki cookies tzw. „ciasteczka”. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych. Ciasteczka umożliwiają nam tworzenia analizy i audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  4. Stosujemy następujące rodzaje plików cookies:
   1. cookies „sesyjne”: są to pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia serwisu lub wyłączenia oprogramowania, cookies sesyjne nie pobierają jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych,
   2. cookies „trwałe": są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym i pozostają tam do momentu ich skasowania, zakończenie sesji przeglądarki lub wyłączenie wykorzystywanego urządzenia nie powoduje ich usunięcia, cookies „trwałe” nie pobierają jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych,
   3. cookies „niezbędne”: tj. umożliwiające korzystanie z usługi np. do usług wymagających uwierzytelnienia,
   4. cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
  6. Pliki cookies działają do momentu usunięcia z dysku lub ich zablokowania w przeglądarce.
  7. Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. Prawa Telekomunikacyjnego ustawienia Pani/Pana przeglądarki umożliwiające zapisywanie ciasteczek są jednoznacznie z Pani/Pana akceptacją.
  8. W każdym momencie może Pani/Pan zmienić ustawienia. Jest to możliwe w Pani/Pana przeglądarce. Może Pani/Pan włączyć lub wyłączyć przyjmowania plików cookies lub też każdorazowo być informowanym, że serwis internetowy chce zapisać plik cookies na Pani/Pana urządzeniu końcowym. Dokładny sposób konfiguracji zależy od używanej przeglądarki internetowej. Wyłączenie wszystkich plików cookies, może utrudnić działanie serwisu.
  9. Opis w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies znajdują się w zakładce “Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej.
USTALENIA KOŃCOWE
 1. Osoby, które mają jakieś pytania dotyczące ich danych osobowych prosimy o wiadomość za pomocą formularza kontaktowego.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkowników obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.
 3. W razie jakichkolwiek pytań dot. zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych prosimy o bezpośredni kontakt z administratora bezpieczeństwa informacji.


KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, przekazujemy podstawowe informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  GastroChef Łukasz Urban
  ul. Paderewskiego 168a
  04-438 Warszawa
  NIP 9521984417
 2. Z administratorem można się skontaktować poprzez:
  1. adres email: biuro@gastronomiczne.pl.;
  2. pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przesyłania Pani/Panu informacji o produktach dostępnych w sklepie internetowym oraz o aktualnych promocjach w ramach marketingu bezpośredniego własnych produktów handlowej, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie takich informacji;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcia na Pani/Pana żądanie działań przed jej zawarciem;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie nałożony na GastroChef Łukasz Urban
  4. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów, tj. ewentualnej potrzeby zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, z których usług korzystamy i którym dane są niezbędne do właściwego wykonania naszego zobowiązania. Twoje dane przekazujemy również podmiotom zewnętrznym, którzy pomagają nam w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania serwisem internetowym oraz firmom, które dostarczą lub odbiorą Pani/Pana towar.

  Obecnie powierzyliśmy dane osobowe firmom:

  1. w zakresie administrowania serwisu internetowego, obsługi informatycznej, hostingu: ADMIN.NET.PL z siedzibą w Tarnowie, ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198
  2. w zakresie realizacji zamówienia, usług transportowych, pocztowych, kurierskich:
   1. Stalgast Sp. Z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa
   2. RM Gastro Polska Sp. Z.o.o. ul. Sportowa 15a
   3. Kromet Sp. Z o.o. 66-600 Krosno Odrzańskie ul. Pocztowa 30
   4. Hendi Polska Sp. Z o.o. ul. Magazynowa 5 62-023 Gądki
   5. Łódzkie Zakłady Metalowe Lozamet Sp. Z o.o. 91-202 Łódź ul. Warecka 5
   6. ALVA Sp. Z o.o. ul. Międzyborska 2-4 50-514 Wrocław
   7. TOM-GAST Sp. J. ul. Beskidzka 123/125 91-610 Łódź

  Dodatkowo informacje, które zostały przekazane firmie GastroChef Łukasz Urban mogą być udostępnione organom ścigania i instytucjom państwowym. Obowiązek ten wynika z obowiązujących norm prawnych, zgodnie z którymi możemy zostać zobowiązani do przekazania danych osobowych lub gdy udostępnienie tych danych jest niezbędne do zastosowania procedury prawnej, reakcji na roszczenie bądź podjęcie czynności prawnych czy też zabezpieczenia praw klientów jak również interesu publicznego.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Pani/Pana rzecz uniemożliwi ich wykonanie.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (zob. art.15 i 16 RODO);
  2. usunięcia danych (zob. art. 17 RODO);
  3. ograniczenia przetwarzania (zob. art. 18 RODO);
  4. przenoszenia danych – w tym, jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody (zob. art. 20 RODO);
  5. cofnięcia zgody (jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody) w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw wymaga formy pisemnej w kontakcie z administratorem danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (zob. art. 21 RODO).

  Posiada Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Urzęd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa

 8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Aktualnie przeglądasz: polityka prywatności  
Hurtownia Gastronomiczna - GastroChef © 2006-2017